Xu Hướng Thời Trang Nam Thu Đông 2015 Từ LCM
 
 

 

     LOOKBOOK         CÁCH MUA HÀNG KHI Ở XA 

Xu Hướng Thời Trang Nam Thu Đông 2015 Từ LCM

Trải nghiệm ngay xu hướng

<p>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;5 xu hướng&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a title=&quot;thời trang&quot; href=&quot;http://thoitrangphaimanh.vn/&quot; style=&quot;font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(25, 162, 222); text-decoration: none; background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;thời trang&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;nam thu đ&amp;ocirc;ng 2015 từ LCM&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;V&amp;agrave; rồi rất nhiều thứ đ&amp;atilde; xảy ra. H&amp;agrave;ng ng&amp;agrave;n nh&amp;atilde;n hiệu v&amp;agrave; c&amp;aacute;c Nh&amp;agrave; thiết kế thời trang đ&amp;atilde; cho ra c&amp;aacute;c bộ sưu tập thời trang&amp;hellip; gi&amp;uacute;p cho c&amp;aacute;c show diễn thời trang n&amp;oacute;i chung v&amp;agrave; Tuần lễ thời trang nam London n&amp;oacute;i ri&amp;ecirc;ng c&amp;oacute; được sức h&amp;uacute;t mạnh mẽ hơn bao giờ hết.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176437&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176437 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/fashionweek-topman.jpg&quot; alt=&quot;Một thiết kế của Topman&quot; width=&quot;848&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Một thiết kế của Topman&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;V&amp;agrave; cũng từ đ&amp;acirc;y, c&amp;aacute;c t&amp;iacute;n đồ&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;thời trang ph&amp;aacute;i mạnh&quot; href=&quot;http://menstyle.biz/thoi-trang-phai-manh/&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(25, 162, 222); text-decoration: none;&quot;&gt;thời trang ph&amp;aacute;i mạnh&lt;/a&gt;&amp;nbsp;cũng c&amp;oacute; được những xu hướng thời trang nam mới nhất.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Trong b&amp;agrave;i viết n&amp;agrave;y, h&amp;atilde;y c&amp;ugrave;ng ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i cập nhật ngay những&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;xu hướng thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng 2015&quot; href=&quot;http://menstyle.biz/xu-huong-thoi-trang-nam-thu-dong-2015/&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(25, 162, 222); text-decoration: none;&quot;&gt;xu hướng thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng 2015&lt;/a&gt;, được đ&amp;uacute;c r&amp;uacute;t từ Tuần lễ thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng London 2015&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;(London Collections Men &amp;ndash; LCM)&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt; &lt;h2 style=&quot;margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 24px; line-height: 30px; font-family: 'Times New Roman', Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Xu hướng chất liệu ch&amp;iacute;nh thu đ&amp;ocirc;ng 2015: L&amp;ocirc;ng cừu&lt;/h2&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Chất liệu n&amp;agrave;y c&amp;oacute; vẻ vẫn c&amp;ograve;n kh&amp;aacute; mới mẻ đối với nhiều người nếu n&amp;oacute;i đến sức lan tỏa của ch&amp;uacute;ng trong m&amp;ugrave;a thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng 2014, nhưng l&amp;ocirc;ng cừu đang được mong đợi sẽ c&amp;oacute; một c&amp;ocirc;ng cuộc trở lại thậm ch&amp;iacute; c&amp;ograve;n nổi bật hơn trong m&amp;ugrave;a thu đ&amp;ocirc;ng 2015. Nh&amp;agrave; mốt Topman Design đ&amp;atilde; khởi đầu chiến dịch thu đ&amp;ocirc;ng 2015 của họ với buổi tr&amp;igrave;nh diễn đậm chất 1970 kh&amp;ocirc;ng lẫn đi đ&amp;acirc;u được với những chiếc &amp;aacute;o &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c d&amp;agrave;y dặn, được tạo điểm nhấn bằng những chi tiết ở ống tay &amp;aacute;o v&amp;agrave; cổ &amp;aacute;o hay những phần đai &amp;aacute;o sử dụng chất liệu n&amp;agrave;y.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Tuy hơn muộn nhưng sau đ&amp;oacute;, thương hiệu thời trang Coach tới từ Mỹ cũng đ&amp;atilde; cho ra mắt những trang phục may sẵn d&amp;agrave;nh cho ph&amp;aacute;i mạnh, với v&amp;ocirc; số kiểu d&amp;aacute;ng &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c l&amp;ocirc;ng với 2 t&amp;ocirc;ng m&amp;agrave;u, m&amp;agrave;u be v&amp;agrave; m&amp;agrave;u xanh r&amp;ecirc;u đậm, m&amp;agrave;u n&amp;agrave;o cũng đều được thiết kế thật kh&amp;eacute;o l&amp;eacute;o v&amp;agrave; c&amp;ocirc;ng phu bởi c&amp;aacute;c Gi&amp;aacute;m đốc s&amp;aacute;ng tạo.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176441&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176441 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/chat-lieu-chinh-thu-dong-2015-long-cuu.jpg&quot; alt=&quot;Xu hướng chất liệu ch&amp;iacute;nh thu đ&amp;ocirc;ng 2015: L&amp;ocirc;ng cừu&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Xu hướng chất liệu ch&amp;iacute;nh thu đ&amp;ocirc;ng 2015: L&amp;ocirc;ng cừu&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Ngo&amp;agrave;i ra, tại show diễn của Tom Ford ch&amp;uacute;ng ta thấy đậm đặc sắc m&amp;agrave;u những năm 1960, l&amp;ocirc;ng cừu lại xuất hiện, một lần nữa, một c&amp;aacute;ch đầy bất ngờ, lần n&amp;agrave;y th&amp;igrave; được sử dụng với &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c, &amp;aacute;o parka v&amp;agrave; &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c lửng &amp;ndash; những item diện chủ yếu v&amp;agrave;o ban ng&amp;agrave;y &amp;ndash; một sự bổ sung ho&amp;agrave;n hảo cho những bộ đồ mặc ban đ&amp;ecirc;m lung linh của Ford.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Những nh&amp;atilde;n hiệu của Anh Quốc cũng kh&amp;ocirc;ng bỏ qua xu hướng n&amp;agrave;y; trong khi h&amp;atilde;ng Burberry Prorsum &amp;ldquo;mời ch&amp;agrave;o&amp;rdquo; kh&amp;aacute;ch h&amp;agrave;ng với những họa tiết trang tr&amp;iacute; đường diềm phức tạp v&amp;agrave; tinh xảo th&amp;igrave; Margaret Howell lại ưa chuộng &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c ngo&amp;agrave;i lửng với l&amp;ocirc;ng cừu v&amp;agrave; 2 h&amp;agrave;ng khuy m&amp;agrave;u đen, cũng như v&amp;ocirc; v&amp;agrave;n những mẫu denim v&amp;agrave; &amp;aacute;o da l&amp;ocirc;ng cừu, đậm chất cổ điển của nh&amp;agrave; mốt Long với một &amp;iacute;t biến tấu.&lt;/p&gt; &lt;h3 style=&quot;margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: 'Times New Roman', Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Sẵn s&amp;agrave;ng trải nghiệm xu hướng&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176444&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176444 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/trai-nghiem-xu-huong-chat-lieu-long-cuu.jpg&quot; alt=&quot;Sẵn s&amp;agrave;ng trải nghiệm xu hướng&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Sẵn s&amp;agrave;ng trải nghiệm xu hướng&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Giờ đ&amp;acirc;y, l&amp;ocirc;ng cừu đ&amp;atilde; đ&amp;aacute;nh dấu như l&amp;agrave; một xu hướng trong suốt cả m&amp;ugrave;a thu đ&amp;ocirc;ng 2014 v&amp;agrave;, chẳng c&amp;oacute; thời điểm n&amp;agrave;o th&amp;iacute;ch hợp hơn l&amp;agrave; ngay trong m&amp;ugrave;a 2015 n&amp;agrave;y đầu tư v&amp;agrave;o một chiếc &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c l&amp;ocirc;ng cừu. Một chiếc &amp;aacute;o cổ l&amp;ocirc;ng cừu d&amp;aacute;ng bomber cổ điển sẽ v&amp;ocirc; c&amp;ugrave;ng l&amp;iacute; tưởng với thời tiết cuối đ&amp;ocirc;ng đầu xu&amp;acirc;n, đảm bảo rằng bạn c&amp;oacute; thể mặc v&amp;agrave; tận dụng ch&amp;uacute;ng th&amp;ecirc;m nhiều th&amp;aacute;ng nữa.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176435&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176435 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/trai-nghiem-xu-huong-chat-lieu-long-cuu-2.jpg&quot; alt=&quot;Sẵn s&amp;agrave;ng trải nghiệm xu hướng chất liệu l&amp;ocirc;ng cừu&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Sẵn s&amp;agrave;ng trải nghiệm xu hướng chất liệu l&amp;ocirc;ng cừu&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;H&amp;atilde;y thử phối &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c l&amp;ocirc;ng cừu với những phong c&amp;aacute;ch bụi bặm như&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;quần jeans&quot; href=&quot;http://thoitrangphaimanh.vn/shop/quan-jean-nam&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(25, 162, 222); text-decoration: none;&quot;&gt;quần jeans&lt;/a&gt;&amp;nbsp;hay l&amp;agrave; &amp;aacute;o nỉ, hoặc tận dụng vẻ ngo&amp;agrave;i thời thượng của chất liệu l&amp;ocirc;ng cừu bằng c&amp;aacute;ch mặc chiếc &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c l&amp;ocirc;ng cừu với một chiếc quần vải trouser được thiết kế tinh tế v&amp;agrave; c&amp;aacute; t&amp;iacute;nh c&amp;ugrave;ng &amp;aacute;o len cổ lọ.&lt;/p&gt; &lt;h2 style=&quot;margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 24px; line-height: 30px; font-family: 'Times New Roman', Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Họa tiết ch&amp;iacute;nh cho thu đ&amp;ocirc;ng 2015: Kẻ car&amp;ocirc;&lt;/h2&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Nếu diện đồ cả c&amp;acirc;y ton-sur-ton từ tr&amp;ecirc;n xuống dưới một m&amp;agrave;u đ&amp;atilde; trở th&amp;agrave;nh xu thế thịnh h&amp;agrave;nh những m&amp;ugrave;a thời trang trước, vậy th&amp;igrave; bạn h&amp;atilde;y chuẩn bị để m&amp;agrave; chờ đ&amp;oacute;n sự &amp;ldquo;x&amp;acirc;m lược&amp;rdquo; ho&amp;agrave;n to&amp;agrave;n của họa tiết kẻ &amp;ocirc; m&amp;ugrave;a thu-đ&amp;ocirc;ng năm nay.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176442&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176442 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/xu-huong-hoa-tiet-chinh-thu-dong-2015-ke-caro.jpg&quot; alt=&quot;Họa tiết ch&amp;iacute;nh cho thu đ&amp;ocirc;ng 2015: Kẻ car&amp;ocirc;&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Họa tiết ch&amp;iacute;nh cho thu đ&amp;ocirc;ng 2015: Kẻ car&amp;ocirc;&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Gordon Richardson, gi&amp;aacute;m đốc s&amp;aacute;ng tạo của Topman Design đ&amp;atilde; tr&amp;igrave;nh l&amp;agrave;ng những bộ suit d&amp;aacute;ng &amp;ocirc;m sử dụng họa tiết kẻ &amp;ocirc; mang hơi hướm đường phố bụi bặm với t&amp;ocirc;ng m&amp;agrave;u phối hợp từ đỏ, v&amp;agrave;ng m&amp;ugrave; tạt v&amp;agrave; x&amp;aacute;m, trong khi Tom Ford lại mang đến một bộ đồ đậm chất London những năm 1960 v&amp;ocirc; c&amp;ugrave;ng thời trang với kiểu d&amp;aacute;ng c&amp;aacute; t&amp;iacute;nh v&amp;agrave; trẻ trung bằng họa tiết kẻ &amp;ocirc; nhỏ.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176447&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176447 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/tham-khao-va-thu-ngay-xu-huong-hoa-tiet-ke.jpg&quot; alt=&quot;Tham khảo v&amp;agrave; thử ngay xu hướng họa tiết kẻ &amp;ocirc;&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Tham khảo v&amp;agrave; thử ngay xu hướng họa tiết kẻ &amp;ocirc;&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Cũng lấy cảm hứng từ những trang phục mang phong c&amp;aacute;ch bụi bặm đường phố, Nh&amp;agrave; thiết kế John Ray của Dunhill lại sử dụng kiểu c&amp;aacute;ch ăn mặc của v&amp;ugrave;ng Soho &amp;ndash; London những năm 1960 để l&amp;agrave;m n&amp;ecirc;n bộ sưu tập với rất nhiều họa tiết kẻ &amp;ocirc; thời thượng của m&amp;igrave;nh. Một chiếc &amp;aacute;o&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;sơ mi&quot; href=&quot;http://thoitrangphaimanh.vn/shop/ao-so-mi-nam&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(25, 162, 222); text-decoration: none;&quot;&gt;sơ mi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;cổ to, họa tiết kẻ &amp;ocirc; mặc b&amp;ecirc;n dưới &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c chất liệu nilon họa tiết kẻ &amp;ocirc; nhưng to hơn, để tạo n&amp;ecirc;n sự tương phản, hoặc cũng c&amp;oacute; thể thay bằng &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c ngo&amp;agrave;i kẻ &amp;ocirc; m&amp;agrave;u than.&lt;/p&gt; &lt;h3 style=&quot;margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: 'Times New Roman', Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Tham khảo v&amp;agrave; thử ngay xu hướng họa tiết kẻ &amp;ocirc;&lt;/h3&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;C&amp;aacute;ch dễ d&amp;agrave;ng nhất để mang họa tiết kẻ &amp;ocirc; v&amp;agrave;o vẻ ngo&amp;agrave;i của bạn l&amp;agrave; th&amp;ocirc;ng qua quần &amp;aacute;o may mặc. Cho d&amp;ugrave; đ&amp;oacute; l&amp;agrave; &amp;aacute;o blazer, quần vải trouser hay l&amp;agrave; bộ suit, họa tiết kẻ &amp;ocirc; sẽ th&amp;ecirc;m v&amp;agrave;o một ch&amp;uacute;t cuốn h&amp;uacute;t, ph&amp;aacute; c&amp;aacute;ch v&amp;agrave; nam t&amp;iacute;nh cho tủ quần &amp;aacute;o d&amp;agrave;nh cho những dịp trang trọng của bạn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176448&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176448 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/tham-khao-va-thu-ngay-xu-huong-hoa-tiet-ke-2.jpg&quot; alt=&quot;Tham khảo v&amp;agrave; thử ngay xu hướng họa tiết kẻ &amp;ocirc;&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Tham khảo v&amp;agrave; thử ngay xu hướng họa tiết kẻ &amp;ocirc;&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Điều tuyệt vời ở xu hướng n&amp;agrave;y ch&amp;iacute;nh l&amp;agrave; bạn c&amp;oacute; thể biến tấu set đồ của m&amp;igrave;nh thật c&amp;aacute; t&amp;iacute;nh hoặc kh&amp;ocirc;ng t&amp;ugrave;y theo sở th&amp;iacute;ch của bạn. Họa tiết kẻ &amp;ocirc; nhỏ với t&amp;ocirc;ng m&amp;agrave;u tối sẽ l&amp;agrave; một m&amp;oacute;n đồ ữu &amp;iacute;ch cho tủ quần &amp;aacute;o đi l&amp;agrave;m c&amp;ocirc;ng sở chuy&amp;ecirc;n nghiệp cho bạn, trong khi họa tiết kẻ &amp;ocirc; với những t&amp;ocirc;ng m&amp;agrave;u nổi bật v&amp;agrave; s&amp;aacute;ng sẽ nhanh ch&amp;oacute;ng gi&amp;uacute;p cho vẻ ngo&amp;agrave;i của bạn trong thật ph&amp;oacute;ng kho&amp;aacute;ng đầy năng động.&lt;/p&gt; &lt;h2 style=&quot;margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 24px; line-height: 30px; font-family: 'Times New Roman', Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Sắc hồng: Gam m&amp;agrave;u cuốn h&amp;uacute;t cho thu đ&amp;ocirc;ng 2015&lt;/h2&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Tất nhi&amp;ecirc;n ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i kh&amp;ocirc;ng đơn thuần chỉ nhắc đến những chiếc&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;sơ mi&quot; href=&quot;http://thoitrangphaimanh.vn/shop/ao-so-mi-nam&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(25, 162, 222); text-decoration: none;&quot;&gt;sơ mi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;button-down t&amp;ocirc;ng hồng nam t&amp;iacute;nh. Trong m&amp;ugrave;a thu đ&amp;ocirc;ng 2015 n&amp;agrave;y, c&amp;aacute;c Nh&amp;agrave; thiết kế v&amp;ocirc; c&amp;ugrave;ng ưa chuộng m&amp;agrave;u hồng, v&amp;agrave;&amp;nbsp; đ&amp;acirc;y hẳn l&amp;agrave; lần đầu ti&amp;ecirc;n m&amp;agrave;u hồng trở n&amp;ecirc;n nam t&amp;iacute;nh đến thế.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176438&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176438 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/sac-hong-xu-huong-mau-cuon-hut-thu-dong-2015.jpg&quot; alt=&quot;Sắc hồng: Gam m&amp;agrave;u cuốn h&amp;uacute;t cho thu đ&amp;ocirc;ng 2015&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Sắc hồng: Gam m&amp;agrave;u cuốn h&amp;uacute;t cho thu đ&amp;ocirc;ng 2015&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Những chiếc &amp;aacute;o len Kooky hiệu Sibling b&amp;ugrave;ng nổ th&amp;agrave;nh xu hướng với một bộ sưu tập chủ yếu sử dụng t&amp;ocirc;ng m&amp;agrave;u hồng, nổi bật, nổi loạn v&amp;agrave; gi&amp;aacute;ng một c&amp;uacute; mạnh v&amp;agrave;o c&amp;aacute;i nh&amp;igrave;n xưa cũ m&amp;agrave; ch&amp;uacute;ng ta vẫn thường nghĩ về sự nam t&amp;iacute;nh v&amp;agrave; đồ mặc lu&amp;ocirc;n. Đồ tập gym d&amp;aacute;ng thể thao, short suit, cardigan v&amp;agrave; blazer hồng, đều l&amp;agrave; những items khi m&amp;agrave; mặc c&amp;ugrave;ng nhau sẽ trở n&amp;ecirc;n qu&amp;aacute; &amp;ldquo;yếu đuối&amp;rdquo; &amp;ndash; nhưng nếu được mặc t&amp;aacute;ch biệt, phối c&amp;ugrave;ng những item m&amp;agrave;u trung t&amp;iacute;nh, ch&amp;uacute;ng thật sự rất thời trang.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Tại những cừa h&amp;agrave;ng Lou Dalton, c&amp;oacute; những mẫu m&amp;atilde; thanh lịch hơn, nh&amp;atilde; nhặn hơn của xu hướng n&amp;agrave;y với những chiếc &amp;aacute;o len m&amp;agrave;u san h&amp;ocirc; nhẹ nh&amp;agrave;ng, khăn qu&amp;agrave;ng họa tiết, &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c ngo&amp;agrave;i v&amp;agrave; quần vải &amp;ndash; mang đến lựa chọn cho những kh&amp;aacute;ch h&amp;agrave;ng muốn mua qu&amp;agrave;n, thay v&amp;igrave; &amp;aacute;o. Trong khi đ&amp;oacute;, cũng tương tự như vậy, Dunhill, Tiger of Sweden v&amp;agrave; Burberry lại mang đến những&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;phụ kiện&quot; href=&quot;http://thoitrangphaimanh.vn/shop/phu-kiennam&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(25, 162, 222); text-decoration: none;&quot;&gt;phụ kiện&lt;/a&gt;&amp;nbsp;trong t&amp;ocirc;ng m&amp;agrave;u hồng nhạt thanh nh&amp;atilde; v&amp;agrave; những mặt h&amp;agrave;ng dễ d&amp;agrave;ng mặc c&amp;oacute; thể dễ d&amp;agrave;ng phối hợp với mọi tủ quần &amp;aacute;o hiện đại.&lt;/p&gt; &lt;h3 style=&quot;margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: 'Times New Roman', Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Mặc ngay xu hướng m&amp;agrave;u hồng&lt;/h3&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Bạn c&amp;oacute; muốn bắt kịp xu hướng? Đơn giản l&amp;agrave; chỉ cần một chiếc nơ/c&amp;agrave; vạt hồng sẽ v&amp;ocirc; c&amp;ugrave;ng hợp rơ khi được phối với &amp;aacute;o bộ suit xanh navy v&amp;agrave; &amp;aacute;o sơ mi xanh da trời nhạt.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176446&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176446 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/xu-huong-hong-tren-san-dien-lcm.jpg&quot; alt=&quot;Mặc ngay xu hướng m&amp;agrave;u hồng&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Mặc ngay xu hướng m&amp;agrave;u hồng&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Ngo&amp;agrave;i ra, tại sao ch&amp;uacute;ng ra kh&amp;ocirc;ng thử c&amp;acirc;n nhắc việc sắm ngay một chiếc &amp;aacute;o len merino mỏng m&amp;agrave;u hồng cho tủ quần &amp;aacute;o của bạn? Những items t&amp;ocirc;ng m&amp;agrave;u n&amp;agrave;y cũng sẽ v&amp;ocirc; c&amp;ugrave;ng hữu &amp;iacute;ch khi được diện như một chiếc &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c ngo&amp;agrave;i trong những ng&amp;agrave;y thời tiết ấm &amp;aacute;p hơn hoặc mặc giữa lớp &amp;aacute;o sơ mi v&amp;agrave; &amp;aacute;o blazer kho&amp;aacute;c ngo&amp;agrave;i trong m&amp;ugrave;a đ&amp;ocirc;ng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176449&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176449 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/xu-huong-hong-tren-san-dien-lcm-2.jpg&quot; alt=&quot;Mặc ngay xu hướng m&amp;agrave;u hồng&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Mặc ngay xu hướng m&amp;agrave;u hồng&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;H&amp;atilde;y nhớ rằng, m&amp;agrave;u hồng bao gồm rất nhiều sắc th&amp;aacute;i, vậy n&amp;ecirc;n h&amp;atilde;y lựa chọn t&amp;ocirc;ng m&amp;agrave;u bạn cảm thấy thoải m&amp;aacute;i nhất v&amp;agrave; bắt đầu từ đ&amp;oacute;.&lt;/p&gt; &lt;h2 style=&quot;margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 24px; line-height: 30px; font-family: 'Times New Roman', Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Trang phục ch&amp;iacute;nh: Quần ống rộng/ống su&amp;ocirc;ng&lt;/h2&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Trong khi ch&amp;uacute;ng ta kh&amp;ocirc;ng nghĩ rằng ch&amp;uacute;ng c&amp;oacute; thể sẵn s&amp;agrave;ng để mặc, th&amp;igrave; bộ sưu tập của Rory Parnell-Mooney đ&amp;atilde; đặt ra nền m&amp;oacute;ng cho một trong những xu thế b&amp;ugrave;ng nổ nhất trong thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng 2015: quần vải ống rộng. Lấy cảm hứng từ tủ quần &amp;aacute;o của những thầy tu khổ hạnh, cũng như gu thẩm mĩ của những người ngh&amp;egrave;o khổ bần h&amp;agrave;n, những chiếc quần vải của Parnell-Mooney được thiết kế ống rộng một c&amp;aacute;ch bất ngờ trong t&amp;ocirc;ng m&amp;agrave;u xanh navy đậm v&amp;agrave; đen.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176439&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176439 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/xu-huong-quan-ong-suong.jpg&quot; alt=&quot;Trang phục ch&amp;iacute;nh: Quần ống rộng/ống su&amp;ocirc;ng&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Trang phục ch&amp;iacute;nh: Quần ống rộng/ống su&amp;ocirc;ng&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Ch&amp;uacute;ng ta đ&amp;atilde; biết đến xu hướng thiết kế quần &amp;aacute;o rộng r&amp;atilde;i qu&amp;aacute; cỡ từ trước rồi từ nhiều nh&amp;atilde;n hiệu kh&amp;aacute;c nhau, tuy nhi&amp;ecirc;n, c&amp;oacute; vẻ như m&amp;ugrave;a thu đ&amp;ocirc;ng 2015 l&amp;agrave; thời điểm m&amp;agrave; c&amp;aacute;c nh&amp;agrave; thiết kế dự định để cho xu hướng n&amp;agrave;y được tiếp tục.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Tại show tr&amp;igrave;nh diễn của E. Tautz, bộ sưu tập của Patrick Grant mang hơi hướm Ph&amp;iacute;a bắc nước Anh những năm giữa thế kỉ XX bao gồm chủ yếu l&amp;agrave; quần len ống loe trong nhiều sắc th&amp;aacute;i của m&amp;agrave;u x&amp;aacute;m; một v&amp;agrave;i trong số đ&amp;oacute; th&amp;igrave; được thiết kế với một ch&amp;uacute;t ph&amp;aacute; c&amp;aacute;ch, số kh&amp;aacute;c chỉ lại được th&amp;ecirc;m thắt nhẹ nh&amp;agrave;ng với những chi tiết gọn g&amp;agrave;ng hơn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176443&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176443 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/trai-nghiem-xu-huong-quan-ong-suong.jpg&quot; alt=&quot;Trải nghiệm ngay xu hướng quần ống su&amp;ocirc;ng&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Trải nghiệm ngay xu hướng quần ống su&amp;ocirc;ng&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Tuy nhi&amp;ecirc;n, chỉ với Joseph th&amp;igrave; quần ống loe tr&amp;ocirc;ng c&amp;oacute; vẻ đ&amp;aacute;ng để mặc nhất. Được phối c&amp;ugrave;ng với &amp;aacute;o len cổ tr&amp;ograve;n hơi rộng, nhưng vẫn bo d&amp;aacute;ng, &amp;aacute;o cardingan d&amp;agrave;y v&amp;agrave; &amp;aacute;o blazer hai h&amp;agrave;ng khuy, những chiếc quần kiểu d&amp;aacute;ng rộng r&amp;atilde;i thực sự l&amp;agrave; sự phối hợp ho&amp;agrave;n hảo khi m&amp;agrave; phong c&amp;aacute;ch cổ điển giao h&amp;ograve;a với phong c&amp;aacute;ch trẻ trung.&lt;/p&gt; &lt;h3 style=&quot;margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: 'Times New Roman', Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Trải nghiệm ngay xu hướng quần ống su&amp;ocirc;ng&lt;/h3&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;B&amp;iacute; quyết cho xu hướng n&amp;agrave;y l&amp;agrave; h&amp;atilde;y bắt đầu với những chiếc quần ống su&amp;ocirc;ng trước, thay v&amp;igrave; hấp tấp vội v&amp;agrave;ng thử ngay những chiếc quần ống loe từ E. Tautz.&amp;nbsp; H&amp;atilde;y lựa lấy một chiếc quần ống rộng hoặc quần ống su&amp;ocirc;ng thay v&amp;igrave; quần phong c&amp;aacute;ch b&amp;oacute; s&amp;aacute;t như thường lệ sẽ l&amp;agrave; một c&amp;aacute;ch hay để bắt đầu trải nghiệm xu hướng n&amp;agrave;y.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176436&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176436 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/trai-nghiem-xu-huong-quan-ong-suong-2.jpg&quot; alt=&quot;Trải nghiệm ngay xu hướng quần ống su&amp;ocirc;ng&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Trải nghiệm ngay xu hướng quần ống su&amp;ocirc;ng&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Khi muốn trải nghiệm xu hướng n&amp;agrave;y, h&amp;atilde;y nhớ quan t&amp;acirc;m tới tổng thể của cả set đồ &amp;ndash; bạn hẳn sẽ kh&amp;ocirc;ng muốn c&amp;oacute; sự tương phản qu&amp;aacute; lớn giữa phần tr&amp;ecirc;n v&amp;agrave; phần dưới cơ thể, do đ&amp;oacute; h&amp;atilde;y tr&amp;aacute;nh xa những chiếc &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c hoặc sơ mi b&amp;oacute; s&amp;aacute;t. Thay v&amp;agrave;o đ&amp;oacute;, h&amp;atilde;y t&amp;igrave;m c&amp;aacute;ch tạo n&amp;ecirc;n sự c&amp;acirc;n bằng h&amp;ograve;a hợp bằng những chiếc &amp;aacute;o len d&amp;agrave;y dặn, những item được cắt may rộng r&amp;atilde;i hoặc những chất liệu d&amp;agrave;y hơn.&lt;/p&gt; &lt;h2 style=&quot;margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 24px; line-height: 30px; font-family: 'Times New Roman', Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Xu hướng thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng 2015: Ton-sur-ton m&amp;agrave;u trung lập&lt;/h2&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;R&amp;otilde; r&amp;agrave;ng l&amp;agrave; việc m&amp;agrave;u đen, x&amp;aacute;m v&amp;agrave; trắng sẽ trở th&amp;agrave;nh xu hướng v&amp;ocirc; c&amp;ugrave;ng thịnh h&amp;agrave;nh trong những th&amp;aacute;ng thời tiết lạnh chẳng phải l&amp;agrave; một điều g&amp;igrave; ngạc nhi&amp;ecirc;n. Nhưng với thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng 2015, rất nhiều nh&amp;agrave; thiết kế tại Tuần lễ thời trang nam London lại đang &amp;ldquo;lăng x&amp;ecirc;&amp;rdquo; cho mốt ton-sur-ton (t&amp;ocirc;ng-xuyệt-t&amp;ocirc;ng) m&amp;agrave;u trung lập, được l&amp;agrave;m nổi bật th&amp;ecirc;m nữa với chất liệu d&amp;agrave;y dặn.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Bạn c&amp;oacute; thể tham khảo th&amp;ecirc;m b&amp;agrave;i viết chi tiết:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul style=&quot;margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 18px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt; &lt;li style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt; &lt;h3 style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: 'Times New Roman', Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;&quot;&gt;Xu hướng thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng 2015: Ton-sur-ton m&amp;agrave;u trung t&amp;iacute;nh&lt;/h3&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Tại những cửa h&amp;agrave;ng của Alexander McQueen, những set đồ đen v&amp;agrave; x&amp;aacute;m được tạo n&amp;ecirc;n từ những item với chất liệu tr&amp;aacute;i ngược nhau &amp;ndash; v&amp;iacute; dụ, &amp;aacute;o len v&amp;agrave; quần vải trouser được cắt may tinh tế, hoặc chất liệu da d&amp;ugrave;ng để điểm th&amp;ecirc;m cho một bộ đồ to&amp;agrave;n-đen tr&amp;aacute;i ngược hẳn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176440&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176440 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/xu-huong-ton-sur-ton-mau-trung-tinh.jpg&quot; alt=&quot;Xu hướng thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng 2015: Ton-sur-ton m&amp;agrave;u trung lập&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;&lt;a title=&quot;Xu hướng thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng 2015&quot; href=&quot;http://menstyle.biz/xu-huong-thoi-trang-nam-thu-dong-2015/&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(25, 162, 222); text-decoration: none;&quot;&gt;Xu hướng thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng 2015&lt;/a&gt;: Ton-sur-ton m&amp;agrave;u trung lập&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Ngo&amp;agrave;i ra, tại những cửa h&amp;agrave;ng của Cottweiler, một chi nh&amp;aacute;nh con của 2 nh&amp;agrave; thiết kế Matthew Dainty v&amp;agrave; Ben Cottrell, lại ch&amp;agrave;o b&amp;aacute;n những sản phẩm quần &amp;aacute;o d&amp;agrave;nh ri&amp;ecirc;ng cho thể thao l&amp;agrave;m bằng chất liệu vải cao cấp. Với mốt &amp;ldquo;to&amp;agrave;n trắng&amp;rdquo;, những chiếc &amp;aacute;o kho&amp;aacute;c Teflon bằng vải b&amp;ocirc;ng cotton c&amp;oacute; thể kh&amp;ocirc;ng rẻ nhưng lại v&amp;ocirc; c&amp;ugrave;ng thời thượng , trang nh&amp;atilde; v&amp;agrave; thanh lịch v&amp;agrave; c&amp;oacute; thể n&amp;oacute;i l&amp;agrave; một bước tiến trong xu hướng trắng cả c&amp;acirc;y của m&amp;ugrave;a xu&amp;acirc;n h&amp;egrave; 2015.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176445&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176445 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/trai-nghiem-xu-huong-ton-sur-ton.jpg&quot; alt=&quot;Trải nghiệm ngay xu hướng ton-sur-ton trung t&amp;iacute;nh&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Trải nghiệm ngay xu hướng ton-sur-ton trung t&amp;iacute;nh&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Tại h&amp;atilde;ng Joseph, nh&amp;agrave; thiết kế thời trang nam Mark Thomas lại rất ưa chuộng những bộ đồ với nhiều sắc th&amp;aacute;i, với rất nhiều những set đồ to&amp;agrave;n m&amp;agrave;u x&amp;aacute;m mang một vẻ đẹp đa chiều một c&amp;aacute;ch đ&amp;aacute;ng ngạc nhi&amp;ecirc;n nhờ việc sử dụng nhiều sắc th&amp;aacute;i kh&amp;aacute;c nhau của m&amp;agrave;u x&amp;aacute;m cho mỗi item, m&amp;agrave;u x&amp;aacute;m nhạt cho những bộ suit kiểu d&amp;aacute;ng su&amp;ocirc;ng v&amp;agrave; m&amp;agrave;u x&amp;aacute;m đậm hơn d&amp;agrave;nh cho &amp;aacute;o sơ mi mặc l&amp;oacute;t b&amp;ecirc;n trong.&lt;/p&gt; &lt;h3 style=&quot;margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: 'Times New Roman', Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Trải nghiệm ngay xu hướng ton-sur-ton trung t&amp;iacute;nh:&lt;/h3&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Với bộ đồ n&amp;agrave;o đi chăng nữa, điều quan trọng l&amp;agrave; ch&amp;uacute;ng ra phải biết c&amp;aacute;ch phối c&amp;aacute;c t&amp;ocirc;ng m&amp;agrave;u v&amp;agrave; chất liệu vải của mỗi item để tạo n&amp;ecirc;n một phong c&amp;aacute;ch c&amp;aacute; t&amp;iacute;nh v&amp;agrave; ri&amp;ecirc;ng biệt.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;figure id=&quot;attachment_176434&quot; class=&quot;wp-caption aligncenter&quot; style=&quot;margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(249, 249, 249);&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-176434 td-animation-stack-type0-1&quot; src=&quot;http://www.mentoday.net/wp-content/uploads/2015/10/trai-nghiem-xu-huong-ton-sur-ton-2.jpg&quot; alt=&quot;Trải nghiệm ngay xu hướng ton-sur-ton trung t&amp;iacute;nh&quot; width=&quot;675&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;figcaption class=&quot;wp-caption-text&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Trải nghiệm ngay xu hướng ton-sur-ton trung t&amp;iacute;nh&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Bởi v&amp;igrave; phần lớn ph&amp;aacute;i mạnh đều đ&amp;atilde; sẵn c&amp;oacute; một tủ quần &amp;aacute;o với những t&amp;ocirc;ng m&amp;agrave;u trung lập, đ&amp;acirc;y sẽ l&amp;agrave; một xu hướng m&amp;agrave; chỉ cần bạn phải thử nghiệm nhiều lần với những items bạn đ&amp;atilde; sẵn c&amp;oacute;, trong khi bạn cũng c&amp;oacute; thể lựa lấy một v&amp;agrave;i m&amp;oacute;n đồ mới th&amp;ecirc;m v&amp;agrave;o cho tủ quần &amp;aacute;o của bạn.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;Tạm kết&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;Vậy, bạn sẵn s&amp;agrave;ng trải nghiệm một trong 5 xu hướng thời trang nam thu đ&amp;ocirc;ng 2015 được ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i giới thiệu ở tr&amp;ecirc;n chứ? C&amp;ograve;n c&amp;oacute; xu hướng n&amp;agrave;o m&amp;agrave; bạn đ&amp;atilde; thấy trong m&amp;ugrave;a n&amp;agrave;y tại Tuần lễ thời trang nam London m&amp;agrave; ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i thiếu s&amp;oacute;t?&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/thegioigiaycao?ref=hl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;mua giầy tăng chiều cao, giầy tăng chiều cao, giầy cao, giầy tăng chiều cao cho nam.giầy tăng chiều cao,giầy nam tăng chiều cao,mua giầy cao,giầy đế cao, giầy đế cao cho nam,giầy nam tăng chiều cao,giầy tăng chiều cao cho nam, mua giầy đế cao,mua giầy tăng chiều cao cho nam giới.l&amp;agrave;m sao để tăng chiều cao, giay tang chieu cao,mua giay tang chieu cao,giay tang chieu cao nam,mua giay tang chieu cao nam,l&amp;agrave;m sao để mua giầy tăng chiều cao, mua giầy tăng chiều cao ở đ&amp;acirc;u,giầy tăng chiều cao h&amp;agrave; nội,giầy tăng chiều cao hồ ch&amp;iacute; minh,mua giầy tăng chiều cao ở h&amp;agrave; nội,b&amp;aacute;n giầy tăng chiều cao, b&amp;aacute;n giầy tăng chiều cao cho nam, mua b&amp;aacute;n giầy tăng chiều cao, mua giầy tăng chiều cao cho nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;quần &amp;aacute;o nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;thời trang nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;thời trang nam giới&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;s&amp;agrave;nh điệu&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;thời trang nam đẹp&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;quần &amp;acirc;u&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;quần t&amp;acirc;y&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/thegioigiaycao?ref=hl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;aacute;o sơ mi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;aacute;o thun&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/thegioigiaycao?ref=hl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;aacute;o sơ mi cộc&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;aacute;o sơ mi d&amp;agrave;i tay&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;quần &amp;aacute;o nam đẹp&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;quần &amp;aacute;o nam h&amp;agrave; nội&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;quần &amp;aacute;o nam gi&amp;aacute; rẻ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;thời trang nam h&amp;agrave; nội&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;thời trang nam gi&amp;aacute; rẻ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;may đo vest h&amp;agrave; nội&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;vest cưới&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;vest ch&amp;uacute; rể&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;acirc;u phục ch&amp;uacute; rể&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;mua giầy tăng chiều cao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;giầy cao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;mua giầy cao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;giầy cao cho nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;mua giầy cao cho nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;giầy di cao nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;mua giay tang chieu cao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://muare.vn/threads/15/maxshoes-bo-suu-tap-giay-cuoi-cong-so-cao-cap-chat-lieu-da-that.2696035/&quot;&gt;gi&amp;agrave;y tăng chiều cao&lt;/a&gt;&lt;span class=&quot;apple-converted-space&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y tăng chiều cao mua ở đ&amp;acirc;u&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;giay tang chieu cao ha noi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;cach tang chieu cao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;mua giay cao nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;giay cao nam ha noi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;cac cach cao hon&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;cao hơn&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao hơn&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y nam cao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/thegioigiaycao?ref=hl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;giay nam cao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;l&amp;agrave;m thế n&amp;agrave;o để cao hơn&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;đ&amp;agrave;n &amp;ocirc;ng cao hơn&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;dan ong cao hon&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;lam the nao de cao hon&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;cao them nua&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://muare.vn/threads/15/maxshoes-bo-suu-tap-giay-cuoi-cong-so-cao-cap-chat-lieu-da-that.2696035/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;dan ong truong thanh cao hon&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;cao hon sau 20 tuoi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;cao hơn sau 20 tuổi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao ở đ&amp;acirc;u tốt&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://muare.vn/threads/15/maxshoes-bo-suu-tap-giay-cuoi-cong-so-cao-cap-chat-lieu-da-that.2696035/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;giay cao o dau tot&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao đẹp&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao ở đ&amp;acirc;u đẹp&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;giay cao o dau dep&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;hang giay cao uy tin&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;h&amp;atilde;ng gi&amp;agrave;y cao uy t&amp;iacute;n&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;nam gioi cao hon lam the nao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;muon cao them lam the nao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y maxshoes&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y maxdovin&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y chất lượng cao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y bảo h&amp;agrave;nh tốt&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;bảo h&amp;agrave;nh ch&amp;iacute;nh h&amp;atilde;ng&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao dịch vụ tốt&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/thegioigiaycao?ref=hl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;tư vấn mua gi&amp;agrave;y cao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;tư vấn chuy&amp;ecirc;n nghiệp&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;thế giới gi&amp;agrave;y cao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vcGh1b25ncGhhcHRhbmdjaGlldWNhbz9mcmVmPXRz&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao nam đẹp&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y tăng chiều cao cho nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;tăng chiều cao&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y nam đẹp&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://muare.vn/threads/15/maxshoes-bo-suu-tap-giay-cuoi-cong-so-cao-cap-chat-lieu-da-that.2696035/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y đẹp cho nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao cho nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao nam gi&amp;aacute; rẻ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;tăng chiều cao nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y D&amp;amp;G , gi&amp;agrave;y lascote , gi&amp;agrave;y gucci&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao cổ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;lịch l&amp;atilde;m&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;sang trọng&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/thegioigiaycao?ref=hl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;handmade shoes&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cưới nam&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cưới nam gi&amp;aacute; rẻ&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cưới nam h&amp;agrave; nội&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao nam h&amp;agrave; nội&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;tăng chiều cao h&amp;agrave; nội&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/enbac_redirect.php?to=aHR0cDovL3RoZWdpb2lnaWF5Y2FvLmNvbS8=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao nam đẹp&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y tăng chiều cao-thegioigiaycao.com&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;cao nhanh ch&amp;oacute;ng&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao h&amp;agrave; nội&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao bạch mai&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;tăng chiều cao h&amp;agrave; nội&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;tăng chiều cao HCM&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;thiết kế gi&amp;agrave;y&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;t&amp;igrave;m đại l&amp;yacute; tr&amp;ecirc;n to&amp;agrave;n quốc&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://thegioigiaycao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gia c&amp;ocirc;ng gi&amp;agrave;y d&amp;eacute;p&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(20, 20, 20); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/thegioigiaycao?ref=hl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(23, 96, 147); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;sản xuất gi&amp;agrave;y d&amp;eacute;p&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;span class=&quot;apple-converted-space&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/Ha-Noi/Giay-nam/p2075703/Maxdovin-bo-suu-tap-giay-cao-han-quoc-chat-lieu-da-thuoc-nguyen-con-da-lon-da-bong-giam-them-10-15-tren-gia-da-giam.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao enbac&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;span class=&quot;apple-converted-space&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://muare.vn/threads/15/maxshoes-bo-suu-tap-giay-cuoi-cong-so-cao-cap-chat-lieu-da-that.2696035/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y cao muare&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;span class=&quot;apple-converted-space&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://muare.vn/threads/15/maxshoes-bo-suu-tap-giay-cuoi-cong-so-cao-cap-chat-lieu-da-that.2696035/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;gi&amp;agrave;y tăng chieu cao online&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://enbac.com/Ha-Noi/Giay-nam/p2075703/Maxdovin-bo-suu-tap-giay-cao-han-quoc-chat-lieu-da-thuoc-nguyen-con-da-lon-da-bong-giam-them-10-15-tren-gia-da-giam.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;giay cao enbac&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;,&lt;span class=&quot;apple-converted-space&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://muare.vn/threads/15/maxshoes-bo-suu-tap-giay-cuoi-cong-so-cao-cap-chat-lieu-da-that.2696035/&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;&quot;&gt;mua giay cao tren mang&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</p>

Ý KIẾN
VUI LÒNG CHO CHÚNG TÔI BIẾT Ý KIẾN CỦA BẠN !
Họ và tên (*):  
E-mail (*):  
Nhận xét :
Mã xác nhận*
 
 
Các tin khác